AbteilungenBauamt
Leitung Bauamt: Denise Antl
Telefon: +43 2264 7500 - 13
Faxnummer: +43 2264 7500 - 16
E-Mail (offiziell): bauamt@harmannsdorf.gv.at


Buchhaltung
Leitung: Gemeindesekretär Günter Hartl
Telefon: +43 2264 7500
Faxnummer: +43 2264 7500 - 16
E-Mail (offiziell): buchhaltung@harmannsdorf.gv.at
Ort: Kirchengasse 5, 2111 Harmannsdorf


Bürgerbüro
Leitung Bürgerservice: Klaudia Prögelhof
Telefon: +43 2264 7500 - 17
Faxnummer: +43 2264 7500 - 16
E-Mail (offiziell): buergerservice@harmannsdorf.gv.at
Ort: Kirchengasse 5, 2111 Harmannsdorf


Meldeamt
Ansprechperson: Klaudia Prögelhof
Telefon: +43 2264 7500 - 17
Faxnummer: +43 2264 7500 - 16
E-Mail (offiziell): buergerservice@harmannsdorf.gv.at